Thomastown v Lisdowney-Piltown

Tullogher Rosbercon v Mullinavat

Thomastown v Kilmoganny

Thomastown v Muckalee